Stagiaire monitoring sociaal domein bij BZK

Bij de afdeling Interbestuurlijke Relaties (IR) bij BZK is een stageplek beschikbaar. We zijn op zoek naar een stagiair die ervaring wil op doen bij het Rijk, analytische sterk is, proactief aan de slag gaat en kan verbinden. De stageplek loopt van 15 maart 2018 tot 3 september 2018, maar eerder beginnen en/of een kortere of langere stageduur (tot december) zijn in overleg mogelijk. Uw contactgegevens zijn verkregen via het hoofd Bestuurlijke Organisatie die u eerder heeft benaderd voor een aantal stageplekken. Indien dit interessant is voor een collega/ stagecoördinator kunt u dit bericht doorsturen.

Kandidaten kunnen hun motivatie en cv voor 26 februari 2018 sturen naar ondergetekende of Tanja Gellweiler Tanja.Gellweiler@minbzk.nl (in cc). Zo spoedig mogelijk daarna zullen de gesprekken worden ingepland.

Hieronder vindt u de tekst over de stageplek monitoring sociaal domein bij BZK, directie B&F en afdeling IR.

Stagiaire monitoring sociaal domein
Ben jij student bestuurskunde, politicologie, communicatiewetenschap, geschiedenis of heb je een andere relevante studie en wil je een kijkje nemen in de ambtelijke praktijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Wil jij weten hoe Rijk en gemeenten in tijden van decentralisatie, energietransitie en opvang en huisvesting asielzoekers samenwerken? Wil je meemaken hoe vanuit het Rijk met gemeenten en andere partners naar oplossingen gezocht wordt voor problemen in de samenleving, hoe advisering van de ministerraad tot stand komt en hoe de Tweede Kamer geïnformeerd wordt, dan is deze stageopdracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties echt iets voor jou.

Binnen de afdeling Interbestuurlijke Relaties komen alle actuele zaken waar verschillende overheden bij betrokken zijn aan bod. Er wordt onder andere met gemeenten ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de resultaten van de decentralisaties in het sociaal domein.

Gemeenten en Rijk hebben elk hun eigen informatiebehoefte, maar voor beiden geldt dat de huidige informatie nog beter kan en nog meer antwoord kan geven op de vraag hoe het gaat met de transformatie in het sociaal domein.  De omslag naar integraal werken, meer maatwerk en betere en efficiëntere ondersteuning en zorg is nog in volle gang. In de media komen vooral zaken waar het mis gaat naar voren. Maar hoe gaat het in totaal en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het beter gaat? Dat zijn de vragen waar het over gaat.

Als stagiair lever je een bijdrage aan het team dat belast is met het werken aan nieuwe manieren van monitoren en verantwoorden.  Afhankelijk van je vaardigheden en interesses en van de actualiteit kun je ook ingezet worden op andere onderwerpen. Je werkt onder andere aan de voorbereiding van  overleggen tussen verschillende departementen en bestuurslagen, het organiseren van bijeenkomsten en je levert een bijdrage aan de werkzaamheden voor een goede advisering en verantwoording aan de minister en Tweede Kamer.

Functie-eisen
·         Je zit in de eindfase van een relevante masteropleiding zoals communicatiewetenschappen, politicologie, bestuurskunde of geschiedenis.
·         Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
·         Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
·         Je kunt ingewikkelde vraagstukken gemakkelijk uitleggen.
·         Je bent ambitieus, enthousiast en je toont initiatief.
·         Je werkt graag in teamverband.
·         Je hebt zin om je schouders eronder te zetten en te gaan voor een mooi resultaat.

Over de organisatie
‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’. Dit is de missie van BZK.

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Het directoraat-generaal Bestuur en Wonen (DGBW) staat voor een sterk en adaptief openbaar bestuur en een goed functionerend democratisch stelsel. We bieden de burger in Nederland een basis om in welvaart en welzijn te wonen en te leven. Daarmee zijn de woningmarkt en de duurzaam gebouwde omgeving verbonden, waarbij bestuur en markt samenkomen. DGBW is gericht op vragen en wensen uit de samenleving en werkt samen met bestuurlijke, private en maatschappelijke partners.

DGBW: middenin de samenleving werken aan sterk openbaar bestuur en goed wonen en bouwen.

De directie Bestuur en Financiën draagt bij aan goed binnenlands bestuur. We bepalen op hoofdlijnen het beleid op het terrein van de ordening, organisatie en financiering van het binnenlands bestuur. We zijn verantwoordelijk voor goede interbestuurlijke relaties en op vele fronten aanspreekpunt voor medeoverheden en departementen. We bevorderen beleidsontwikkeling tussen partijen in het binnenlands bestuur. Daarbij is het uitgangspunt om de bestuurlijke organisatie en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen af te stemmen op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Maryam Tallouch
Beleidsmedewerker
………………………………………………………………
Directie Bestuur en Financiën
Directoraat-generaal Bestuur en Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

Bezoekadres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

 

M 06 – 21161696

E Maryam.Tallouch@minbzk.nl

http://www.rijksoverheid.nl